Kabuki-za (Kabuki Theatre), Tokyo, 1941

25/11/1941 & 27/11/1941 soirée: Aiko Saita (C), Takako Mikami (M), Eiichi Uchida (E). 26/11/1941: Yoshiko Sato (C), Yoshiko Nakamura (M), Takeshi Tomeda (E). 27/11/1941 matinée: Aiko Saita (C), Sumiko Isomua (M), Tetsu Nakamura (E).